RODO

!!! Jeżeli jesteś naszym pacjentem, to my jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.
Prosimy zapoznaj się z klauzulą informacyjną. !!!

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów.

• Szanowny Pacjencie Administratorem Twoich danych osobowych jest: Radiologica Sp. z o.o. z siedzibą 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 124, zwana dalej Administratorem

• Możesz skontaktować się z Administratorem bezpośrednio lub za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych: Karolina Markowska, e-mail: inspektorochronydanych@radiologica.pl

• Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej

• Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa

• Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

• Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa

• Masz prawo do dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w zakresie obowiązujących przepisów. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

• W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

• Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3

• Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

Podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

• Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.